Swedish Spy Museum på Vaxholms Fästningsmuseum

 

Från och med den 29 februari 2016 (Sportlovet i Stockholm) kommer vi finnas med en mindre utställning på Vaxholms Fästningsmuseum/Vaxholms Kastell.

Vi kommer i samarbete med Fästningsmuseet ha en barnverksamhet med som det hittills ser ut, tre olika åldersgrupper:

Från ca. 4 år upp till och med lågstadiet (ca. 9 år)

Mellanstadiet (9-12 år)

Högstadiet och uppåt (12+)

Verksamheten kommer bestå av "Melker Mullvads Spionskola" för barnen mellan ca. 4 år upp till 12 år med 10 olika spionerirelaterade upplevelsestationer samt för de äldre barnen mera konkreta "prova på" aktiviteter som t.ex. att leta efter buggar, tillverka "döda brevlådor" och prova på kryptering samt osynlig skrift med mycket mera.

Om allt går bra kommer vi även att kunna ha en verksamhet i vår egen regi för hugade "spionjägare" i vårt eget spionmuseum lite längre fram i vår

Swedish Spy Museum at Vaxholms Fortress Museum

 

From the 29th of February 2016 (Sweden’s Spring Mid-Term Sport Holyday), we will have a smaller exhibition at Vaxholms Fortress Museum/Vaxholm Citadel.

We will in cooperation with the Fortress museum have a children's activity with that so far looks, three different age groups:

From ca. 4 years up to and including primary school (about 9 years)

Middle school (9-12 years)

The high school and older (12+)

The activities will consist of "Melker Mole's Spy School" for children between ca. 4 years up to 12 years with 10 different espionage related experience stations, and for the older children more concrete "try on" activities such as to look for bugs, produce "dead letter boxes" and try encryption and invisible writing and much more.

If all goes well, we will also be able to have a museum in-house for the prospective "Spy Hunter" in our own spy museum a little later in this spring.

Att ta sig hit:

 

Från Stockholm Central med:

Bil: Åk till Sergels Torg, från Sergels Torg, tag Sveavägen till Vanadislunden. Sväng höger till Cederdalsgatan. Vid Roslagstullsrondellen, tag tredje avfarten ut på Roslagsvägen. Fortsätt Roslagsvägen till Norrtäljevägen. Kör Norrtäljevägen i 11,8 km fram till Vaxholmsavfarten (avfart 185) och håll till höger.

Fortsätt på Arningevägen i 15.6km. Sväng vänster in på Kungsgatan och efter ca. 100 meter, sväng höger in på Hamngatan. Efter ca. 160 meter, sväng vänster till Rådhusgatan och därefter vänster igen in på Torget. och därefter höger och efter ca. 25 meter, kör höger in på Fiskargatan och hitta en P-plats. (ca. 30 minuter och totalt 33.8km)

 

Tåg: Pendeltåg mot Märsta. Gå av vid Solna Station.

Blåbuss 176 till Danderyds Sjukhus. Därifrån blåbuss 670 till Vaxholm (ca. 1 timme, 10 minuter, 3 kuponger)

 

Tunnelbana: Röd linje (14) till Mörby C, Blåbuss 670 till Vaxholm (ca. <1 timme, 3 kuponger)

 

Buss:

Alternativ 1 - Buss 50 (Vasagatan) mot Stora Lappkärsberget. Gå av vid Albano, Blåbuss 670 till Vaxholm.

Alternativ 2 - Buss 69 (Klarabergsviadukten) mot Karolinska Institutet, gå av vid Odenplan. Blåbuss 4 mot Radiohuset. Gå av vid Östra Station. Blåbuss 670 mot Vaxholm. (ca. 1 timme, 15 min. 3 kuponger)

 

Båt: Gå till Strömkajen (ca. 1,2km). Tag Waxholmsbåt II, tur 489 till Vaxholm (ca. 1 timme och 30 minuter, SL-biljett gäller ej)

 

Samtliga färdsätt avslutas med skyttelfärja mellan Vaxholms C och Kastellet. Färjan går ca. varannan timme från kl. 10. Detaljer om färjan finns bl.a. på Vaxholms Fästningsmuseums hemsida.

 

To get here:

 

From Stockholm Central with:

Car: Drive to Sergels Torg, from Sergels Torg, drive Sveavägen down to Vanadislunden. Turn right to Cederdalsgatan. At Roslagstulls roundabout, tke the third exit to Roslagsvägen. Continue Roslagsvägen to Norrtäljevägen. Drive Norrtäljevägen in 11,8 km to the Vaxholm exit (exit 185) and keep right.

Continue on Arningevägen in 15.6km. Turn left on to Kungsgatan and after approx. 100 meter, turn right on to Hamngatan. After approx. 160 meter, turn left on to Rådhusgatan and thereafter left in to the square and thereafter right and again right after approx. 25 meter, on to Fiskargatan and find a parking slot. (approx. 30 minutes and total 33.8km)

 

Commuter Train: Commuter train towards Märsta. Get of at Solna Station. Blue bus 176 to Danderyds Hospital. From there, blue bus 670 to Vaxholm

(approx.. 1 hour, 10 minutes, 3 travel cupongs)

 

Subway: Red Subway line (14) towards Mörby C, Blue bus 670 to Vaxholm (Less than 1 hour, 3 travel cupongs)

 

Bus:

Alternative 1 - Bus 50 (Vasagatan)towards Stora Lappkärsberget. Get of at Albano, Blue bus 670 to Vaxholm.

Alternative 2 - Bus 69 (Klarabergsviadukten) towards Karolinska Institute, get of at Odenplan. Blue bus 4 towards Radiohuset. Get of at Östra Station.

Blue bus 670 towards Vaxholm. (approx. 1 hour, 15 min. 3 cupongs)

 

Boat: Walk to Strömkajen (approx. 1,2km). Take Waxholms boat II, trip 489 to Vaxholm (approx. 1 hour and 30 minutes, SL-tickets is not valid)

 

All ways of travel ends with a short trip via the shuttle boat between Vaxholms C and the Citadel. The farry leaves every two hours, starting from 10.00 AM. Details of the farry schedule si avalible at Vaxholms Fortress Museums homepage:

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren