NYHETER

 

2017-03-12

Nytt år och nya förändringar på hemsidan!

 

Efter att ha varit tysta ett tag har dock en del hänt bakom kulisserna. Dels har vi förbättrat "Kontaktformuläret" och infört en "Donera-knapp" till PayPal.

Vi håller också på att diskutera med några möjliga samarbetspartners om dels en möjlighet till lokal men även andra samarbeten.

Vi har även besökt ett antal kustfortifikationer under hösten 2016 (se bilder och information i "Mediaarkivet" ovan).

Vi har även med en god vän gjort en större utredningen kring Sveriges Televisions journalist, Cats Falck, som arbetade på Rapport-redaktionen, och hennes väninna Lena Gräns död. Båda tjejerna försvann mystiskt efter ett restaurangbesök på "Öhrns Hörn" den 18 november 1984 och först 6 månader senare, hittades de i Lenas bil den 29 maj 1985, på 6 meters djup i Norra Hammarbykanalens vatten, mer eller mindre av en slump.

Vi är många som känt oss tveksamma till den officiella "olycksteorin" som polisen presenterade och efter att ha gått igenom allt tillgängligt material (polisutredning, obduktionsprotokoll, hamnrapporter, väderleksrapporter, osv) men även talat med de släktingar och vittnen som ännu finns i livet så anser vi det ställt utom allt rimligt tvivel att tjejerna inte dog en naturlig död utan mördades innan de sattes i Lenas bil och sänktes i Norra Hammarbykanalen.

Vi kommer inom närtid komma ut med alla fakta kring hur vi kan dra den slutsatsen samt vilka som vi anser kan ligga bakom deras död, och vi anser det inte alls "säkert" att det var ett "mördarkommando" från DDR's hemliga polis, "STASI", som låg bakom morden som "alla" andra anser då det fanns helt andra som hade betydligt mera på att förlora om Cats kunnat färdigställa sitt reportage. Mer om det senare i vår.

Om vi lyckas få till en lokal, har vi även planer på att skapa en helt världsunik VR-upplevels kring DDR och Berlinmuren men även det kommer vi berätta om i en senare post.

 

 

2016-01-24

Efter en tids tystnad så återkommer vi med glädjande besked!

 

Kära besökare

Vi är glada över att ha inlett ett samarbete med Vaxholms Fästningsmuseum i Vaxholm.

Där kommer vi från och med Sportlovet i Stockholm, tillsammans med museet, dels ha barnverksamhet med en "spionskola", dels ha en egen mindre utställning.

Samtidigt har det visat sig att Vaxholms Fästningsmuseum har lediga lokaler som de vill hyra ut till oss. Med andra ord, nu börjar vi på allvar närma oss ett riktigt fysiskt museum.

Därför behöver vi ha historiska saker Vi har lite egna med behöver mer.

Men det vi behöver allra mest är pengar för att kunna betala hyran för lokalerna.

Så därför, om någon har någonting de antingen vill låna ut eller skänka museet, vänligen använd kontaktformuläret under "Kontakt".

Detsamma gäller för de som antigen själva vill eller vet någon som skulle kunna tänka sig stötta oss finansiellt.

Man kan också kontakta mig, Johan Öhgren via mejl: johan@acquris.se

NEWS

 

2017-03-12

New Year and changes to the homepage!

 

After being silent for a while, a number of things have happened behind the scenes. For one, we have improved the "Contact form" and added a PayPal "Donate-button".

We are also in the process of talking with possible partners for both co-operation and a possibility of a museum place,

We have also visited a number of old costal forts in Sweden (see pictures and information in the "Media Archive (Mediaarkivet) on the manu above).

We have also together with a good friend made a larger investigation around "Cats Falck" and "Lena Gräns" deaths. Cats was working as a news journalist at the Swedish Television News station "Rapport" when she and her friend, mysteriously disappeared after visiting a restaurant in Stockholm on the 18th of November 1984 and wasn't found until 6 months later, on the 29th of May, 1985 in Lena's car, at 6 meters depth in the wates of the North Hammarby channel, more or less by accident.

We are many that doubted the official "accident theory" that was put forward by the police and after sifting through all avalible material (the police investigation, autopsy reports, harbour pilot reports, weahter reports, etc) plus also spoken to the relatives and friends that are still alive, we have concluded, beyond any resonable doubt, that both girls was murdered before placed in Lena's car and the car was dumped into the channel.

We will shortly put forward all the data how we have come to this conclusion plus also who could have been behind these murders, and we are not at all convinced that the DDR secret police "STASI" that was behind the crime like everyone else since we know that it was others that had way more to lose if Cats had the possibilty to finish her reports and show it in the news. More about this, later this spring.

If we manage to get a probper place to be housed, we also plans to produce a world unique VR-experience around DDR and the Berlin wall but this is also something for a later post.

 

 

2016-01-24

After a long time of silence, we are back with some great news!

 

Dear Visitors

We are happy to announce that we have started a cooperation with the Vaxholm Fortress Museum in Vaxholm. There we will, from the Swedish "Sportlovet" (Swedish Mid-Spring Term Sports Holyday), together with the museum, to both have some children’s activities with a "Spy-school" as well as a small exhibition.

At the same times, it turns out that the Vaxholm Fortress Museum have some unused spaced that we can rent. With other words, now we finally come a big step towards a real physical museum.

Therefore, we will need some historical items. We have some ourselves but we need more.

However, foremost we need money. So if there is someone that have something they either want to give or lend to the museum, please use the contact form under "Contact".

The same apply if someone can consider to support us financially or know someone who can be interested.

It's also possible to contact me, Johan Öhgren via mail: johan@acquris.se

NYHETER

 

2015-02-16

Vi har precis startat ett Indiegogo projekt för Swedish Spy Museum

 

Kära besökare

För att öka våra chanser samt underlätta för de som vill bidra till vårt projekt ekonomiskt har vi idag startat ett Indiegogo projekt kallat Swedish Spy Museum. För de som är intresserade att veta mera eller vill göra en donation, rekommenderar vi att ni besöker Indiegogo med denna länk.

NEWS

 

2015-02-16

We have just started an Indiegogo project for the Swedish Spy Museum

 

Dear Visitors

To increase our chances plus make it easier for those who want to constribute to our project financially, we have today started an Indiegogo project called Swedish Spy Museum. For those that are interested to know more or make an donation, we recommend visiting Indiegogo with this link.

NYHETER

 

2015-03-01

Uppdaterat sidan med Spionfilmer

 

Kära besökare

Vi har nu uppdaterat sidan med ett antal (närmare bestäms 54 stycken) förslag på bra filmer som vi tycker platsar inom området. Vissa är självklara andra är favoriter och vissa kommer från från förslag. Vill ni addera en titel eller två, hör av er på vår mejladress: info@swedishspymuseum.se

NEWS

 

2015-03-01

Updated the page with Spy movies (sorry but only in Swedish)

 

Dear Visitors

We have now updated the website with a number (accually 54) suggestions of good films that we think fit within the subject. Some are obvoius, some are our own favorites and some are suggestions from others. If you want to add a title or two, please contact us on our mail address. info@swedishspymuseum.se

© Copyright: Swedish Spy Museum / Johan Öhgren